Foreningen

En flok interesserede lystfiskere mødtes i året 1962, en fredag aften hos isenkræmmer Svend Hansen . Det var slagter Nørgård Thomsen , Leif Lademann , Poul Henriksen og Svend. De blev enige om at leje en fiskekutter, for at prøve lykken på havet. De sejlede udelukkende med AS 57 LangeMaren, som havde Per Hilmer som skipper. Det varede dog ikke længe før en enkelt kutter ikke var nok, der måtte 6 til 8 kuttere til for at klare efterspørgselen, og rygterne spredtes i Århus - hold fast hvor de scorede kassen. For at det ikke skulle gå ud over isenkræmmerens forretning besluttede de at etablere en lystfiskerforening.

Stiftende generalforsamling blev berammet til den 3. August 1963 på Engdalsskolen i Brabrand. Til hjælp for at oprette en lystfiskerforening havde følgende stillet sig til rådighed: Lystfiskerskribenten Poul Wellendorf, Randers, Børge Munk ( Cim ) fra Berlingske Tidende og Mus P. fra Århus Stiftstidende. Foreningens navn blev "Brabrand og omegns lystfiskerforening", i dag omtalt som BLF.

 

 

 

Bestyrelse

 

 

Formand
David Mayntz, Røjdrupvej 8, 9500 Hobro

Tlf 72690327

d.mayntz@gmail.com

  Kasserer
Peder Røhrmann 
Hørgårdsvej 40
8240 Risskov 

Tlf. 8617 9994 - 2143 1182
PRoehrmann@washtec.dk
  Næstformand
Orla Jegstrup Jensen
Allegade 3 Jeksen
8362 Hørning
Tlf. 86571972 - 40571972
admin@danskmedia.dk 
  Mohammad Noaparast
Årslev Markvej 1
8220 Brabrand
Tlf. 5049 0367
                                                          
  Karsten Nielsen
Ryvej 111B
8464 Galten
Tlf. 42373090  -  51631902
breiner66@gmail.com
  Ole Pallesen
Hindøvænget 35
8381 Tilst
Tlf 40973376
ole@pallesen.info
  Stig Jørgensen
Ormslevvej 416
8260 Viby J
Tlf. 25513987
stig.jørgensen@bestseller.com
  Rasmus Jul Hansen
Hougårdsvej 24, 3. th.
8220 Brabrand
Tlf. 6060 8849
rjhdk@yahoo.com
       

 

 

Vandpleje

 

Brabrand Lystfiskerforenings vandplejeudvalg bruger meget tid på at holde kontakt til vore lodsejere, som vi ønsker at have det allerbedste forhold til. Dette kræver, at medlemmerne overholder BLF's ordensreglement bl.a. om forbuddet mod at efterlade affald langs vandløbene og ved P-pladserne. Samtidig har medlemmer i BLF mulighed for at leje vores fiskehytte i Eg ved Grindsted-Varde å. I de senere år er opmærksomheden, sideløbende med udsætningerne, blevet rettet mere og mere mod vandløbsrestaureringer. Her gør BLF sig også gældende og har ved flere lejligheder, i samarbejde med myndigheder og de respektive lodsejere, genetableret stryg og slyngninger på store strækninger af Aarhus Å systemet. Det har efterfølgende vist en mangedobling af antallet af gydende fisk på de restaurerede strækninger.

Vi har siden starten af firserne arbejdet tæt sammen med DTU, om fiskeplejen i vore lokale fiskevande. Fra BLF´s opdræt har vi arrangeret udsætninger af havørred efter anvisninger af fiskeplejen.

Vi har samtidig et godt samarbejde med Aarhus Kommune, som i øjeblikket foretager undersøgelser i Århus å systemet og Giber å.

Vedtægter

 

 Vedtægter for Brabrand Lystfiskerforening:

 

 

Foreningens navn er Brabrand Lystfiskerforening. Hjemsted er Århus Kommune. Foreningen er stiftet d. 3. august 1963.

 

§ 1            Foreningens formål.

 

1.      Foreningens formål er gennem en sammenslutning af lystfiskere at:

- leje fiskevand for derved at skaffe medlemmerne gode fiskemuligheder.

- arrangere fisketure samt foreningsaktiviteter.

- medvirke til forbedring af fiskebestanden.

- arbejde aktivt for fremme af miljø- og naturinteresser.

 

 

§ 2           Medlemskab og kontingent.

 

1.     Anmodning om medlemskab sker til bestyrelsen, som afgør om vedkommende kan optages som medlem.

 

2.     Som medlem kan optages enhver, som er fyldt 12 år, og som vil forpligte sig til at overholde foreningens vedtægter.

 

3.     Medlemmernes børn under 12 år kan fiske i foreningens fiskevande, hvis de er i følge med medlemmer.

 

4.     Familiemedlemskab kan tegnes.

Familiemedlemskab er : Forældre (forælder), samt hjemmeboende børn u/ 18 år. Fra det 18. år overføres børn som selvstændige seniormedlemmer (dog uden indskud).

 

5.     Som juniorer kan optages enhver, som betaler juniorkontingent. Ved det fyldte 18. år overgår juniorer automatisk til senior.

 

6.     Medlemskab er bindende for 1 år. Ved indmeldelse betales indskud og årskontingent, hvis størrelse besluttes på den årlige generalforsamling.

 

7.     Medlemskontingentet er forfaldent til betaling den 1. januar. Senest den 16. januar skal kontingentet være betalt. I modsat fald medfører restancen fortabelse af fiskeretten. En måneds restance efter forfaldsdato medfører eksklusion. Det er kassererens pligt at give restancemedlemmet 8 dages frist til betaling. Dette sker skriftligt, og portoen pålignes medlemmet.

 

 

         8.    Bestyrelsen afgør, om et medlem af en anden sideordnet forening kan

               optages som medlem af foreningen.

 

9.    Medlemmer kan udnævnes som æresmedlemmer på den årlige generalforsamling. Forslag herom sker efter indstilling fra bestyrelsen.

 

10.  Formand og kasserer samt æresmedlemmer er kontingentfrie.

               Dog betaler disse, samt eventuelle gratis medlemsskaber (lodtrækninger etc.) selv, det

               til enhver tid, gældende kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund.

11.  Udmeldelse kan alene ske skriftligt til kassereren.

 

12.  Aldersgrænser, henholdsvis junior – senior – nestor, følger de til enhver tid gældende regler for det danske obligatoriske fisketegn.

  

 § 3         Generalforsamling.

 

1.    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

2.    Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Dennes afholdelse bekendtgøres for medlemmerne med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside  www.pralhalsen.dk

 

3.    Kun de på dagsordenen opførte punkter kan komme til afstemning.

 

4.    Medlemsforslag til dagsordenen må skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

5.    Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

6.    Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning – forelæggelse og godkendelse.

3. Regnskabet - forelæggelse og godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse og revision.

6. Fastsættelse af indskud og kontingenter.

7. BLF-fonden (beretning, regnskab, forslag og valg).

8. Pokaloverrækkelse.

9. Eventuelt.

 

7.    Ekstraordinær generalforsamling kan berammes af bestyrelsen med simpelt flertal eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt har anmodet bestyrelsen herom. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som ordinær generalforsamling.

 

8.    Alle forslag og valg afgøres ved simpelt flertal.

 

 

§ 4         Bestyrelse og revision.

 

1.    Generalforsamlingen vælger 7 bestyrelsesmedlemmer, 2 revisorer og op til 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

2.    Valgene, som gælder for 2 år (suppleanter og revisorer dog kun 1 år), foregår på følgende måde:

-     lige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, op til 2 suppleanter og

2 revisorer.

-  på ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, op til 2 suppleanter og

2 revisorer.

 

3.    Bestyrelsen varetager foreningens daglige forretningsgang, fastlægger selv sin forretningsorden samt repræsenterer foreningen udadtil.

 

4.    Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og grupper efter behov.

 

5.    Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamling samt udvalgsmøder, hvis sådanne forekommer.

 

 

 

§ 5          Foreningsregnskabet.

 

1.    Foreningens regnskabsår løber fra 1. november til 31. oktober.

 

2.    Regnskabet skal i underskrevet stand – og revideret af de 2 revisorer – fremlægges på den årlige generalforsamling.

 

3.    Revisorerne, som skal have regnskabet og bilag til revision senest 8 dage før generalforsamlingen, har til enhver tid ret til at efterse regnskabet og kontrollere likvide midler.

 

4.    Kassereren fører regnskabet, medlemskartoteket og er ansvarlig for foreningens likvide midler.

 

5.    Der kan ikke disponeres over foreningens likvide midler uden kassererens underskrift.

 

 

§ 6         Ordens- og pokalreglement.

 

        1.   Foreningen har et ordensreglement som samtlige foreningsmedlemmer er

              forpligtet til at overholde. Ordensreglementet holdes løbende à jour ved

              bestyrelsens foranstaltning. Overtrædelse heraf kan medføre eksklusion af

              foreningen. Eksklusion af et medlem sker ved bestyrelsesbeslutning.

              Afgørelsen kan dog indankes for den årlige generalforsamling.

        2.  Foreningen har et pokalreglement, hvorefter der uddeles 4 pokaler hvert år

             på den årlige generalforsamling. Pokalreglementets bestemmelser kan kun

             ændres ved vedtagelse herom på den årlige generalforsamling.

 

 

§ 7        Foreningens opløsning

 

1.    Til opløsning af foreningen kræves 2/3 flertal af foreningens medlemmer. Er mindre end dette antal fremmødt, kan 2/3 af de fremmødte begære afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kræves 2/3 flertal af de fremmødte for foreningens opløsning.

 

2.    På sidste generalforsamling bestemmes ved almindelig stemmeflertal hvilket velgørende formål foreningens midler skal overgå til.

 

 

 

VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 18. NOVEMBER 1992.

ÆNDRINGER VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. NOVEMBER 1993.

§ 2, STK. 4 ÆNDRET NOVEMBER 1995.

§ 2, STK 12 ER TILFØJET NOVEMBER 2001

§ 3, STK 2 ÆNDRET NOVEMBER 2009

§ 4, STK. 1 – 2 ÆNDRET NOVEMBER 2000, NOVEMBER 2001 , NOVEMBER 2003 OG NOVEMBER 2009.

§ 2, STK. 10 - ÆNDRET NOVEMBER 2013.

 

 

 

Vedtægter for Brabrand Lystfiskerforenings Udsætningsfond:

 

”BLF-Fonden”

 

 

§ 1           Navn og hjemsted.

 

1.    Fondens navn er ”BLF-Fonden” (Brabrand Lystfiskerforenings Fond) og hjemstedet er Århus Kommune.

 

 

 

§ 2         Stiftere.

 

1.    Fonden er stiftet af Brabrand Lystfiskerforening i forbindelse med sit 25 års foreningsjubilæum den 3. august 1988.

 

 

 

§ 3         Formål.

 

1.       Fondens formål er at yde økonomisk støtte til:

- udsætning af fisk.

- aktiv fiskevandspleje.

- aktiviteter knyttet til natur- og fiskemiljøprojekter.

 

2.     Fondens midler kan alene anvendes til disse formål i fiskevand, hvor Brabrand Lystfiskerforening har fiskeret, eller hvor foreningen har en tilknyttet interesse.

 

 

 

§ 4          Bestyrelse.

 

1.    Fonden ledes af en bestyrelse med 3 medlemmer.

 

2.    Medlemmerne vælges / udpeges således:

2 medlemmer udpeges af Brabrand Lystfiskerforenings bestyrelse og skal være fuldgyldige medlemmer af denne.

1 medlem vælges blandt Brabrand Lystfiskerforenings medlemmer på den årlige generalforsamling.

 

3.    Bestyrelsen konstituerer sig selv og kan selv fastsætte en eventuel

        forretningsorden.

 

 

 

§ 5         Fondsmidlernes tilvejebringelse.

 

1.    Fondens midler tilvejebringes ved frivillige bidrag, offentlige tilskud, overskud fra særlige arrangementer samt eventuelle overførsler hidrørende fra Brabrand Lystfiskerforenings årlige nettooverskud.

 

§ 6         Fondsmidlernes frigivelse.

 

1.   Fondsbestyrelsen afgør, hvor stor en del af fondens midler, der kan frigives

      hvert år.

 

2.     Fondsmidlerne kan søges frigjort ved skriftlig ansøgning til fondsbestyrelsen

       inden 1. januar.

 

3.    Tilsagn / afslag på ansøgning foreligger senest 1. marts.

 

4.   Fondsbestyrelsens beslutning om frigivelse af midler sker ved simpel

      stemmeflerhed, dog skal mindst 2 medlemmer tiltræde beslutningen.

 

5.   Fondsbestyrelsens afgørelse kan ankes til Brabrand Lystfiskerforenings

       bestyrelse senest 14 dage efter svar på ansøgning.

 

 

§ 7          Årsberetning, regnskab og revision.

 

1.    Fondens årsberetning og regnskab forelægges til godkendelse på Brabrand Lystfiskerforenings årlige generalforsamling.

 

2.    Fondens regnskabsår er fra 1. november til 31. oktober.

 

3.    Fondens regnskab og likvide midler varetages af Brabrand Lystfiskerforenings kasserer i overensstemmelse med vedtægterne for Brabrand Lystfiskerforening, § 5.

 

4.    Fondens regnskab revideres af Brabrand Lystfiskerforenings 2 revisorer.

 

 

§ 8          Vedtægtsændringer

 

1.     Ændringer i eller tilføjelser til nærværende vedtægt kan kun ske, såfremt dette besluttes på Brabrand Lystfiskerforenings ordinære eller ekstraordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes § 3 i Brabrand Lystfiskerforening.

 

 

§ 9          Opløsning.

 

1.     I tilfælde af fondens opløsning skal fondens formue anvendes til fremme af vandmiljøformål i Århus Kommune eller lignende almennyttige formål godkendt af Brabrand Lystfiskerforening.

 

 

§ 10        Ikrafttræden.

 

 

1.    Vedtægterne har virkning fra 22. november 1990.

 

 

 

  

 

 

 

Brabrand Lystfiskerforenings ordensreglement: 

1.

 

Ved foreningens fiskevande og på fisketure skal medlemmerne færdes på diskret og sømmelig måde.

 

 

2.

 

Ingen må beskadige afgrøder og hegn eller fortrædige kreaturer og vildt etc.

 

 

3.

 

Henkastning af fiskeline og kroge samt affald af enhver art er strengt forbudt.

 

 

4.

 

Medlemmerne skal udvise en høflig optræden over for såvel lodsejere som foreningskammerater.

 

 

5.

 

Medlemmerne udfører selv den fornødne kontrol og er i den forbindelse pligtige til på opfordring at vise hinanden gyldigt medlemsbevis, fisketegn og evt. fiskefangst.

 

 

6.

 

Hunde må ikke medtages ved foreningens fiskepladser.

 

 

7.

 

Foreningens medlemmer må ikke ved overbud eller på anden måde erhverve eller søge at erhverve fiskevande, som er lejet af en anden forening.

 

 

8.

 

Ved fisketure på havet skal deltagerne rette sig efter fiskeskipperens og den ombordværende kontrollants anvisninger.

 

 

9.

 

Gyldigt medlemsbevis og det ved lov påbudte fisketegn (fra 1. januar 1993) skal altid medbringes under fiskeri og på forlangende kunne fremvises.

 

 

10.

 

Det er ethvert medlems pligt at kende til fredningstider og mindstemål for fisk.

Lovens krav og lokale særbestemmelser skal overholdes.

 

 

11.

 

Foreningen påtager sig intet ansvar, dersom et medlem bliver anmeldt for ulovligt fiskeri.

 

 

12.

 

Som medlem er man pligtig til at indsende fangstrapport senest en uge efter fredningens ikrafttræden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordensreglementet er senest revideret den 24. november 1993

 

 

 

 

 

 

Brabrand Lystfiskerforenings pokalreglement.

 

 

 

Foreningens 4 vandrepokaler overrækkes de vindende medlemmer på den årlige generalforsamling, således at 1 pokal går til BLF’s ferskvand, 1 pokal går til ferskvand generelt, 1 pokal til saltvand og 1 pokal går til havfiskeri.

  

Fangstperioden løber fra og med 16/11 til og med 15/11.

 

 

Havfiskerpokal:

 

For det højeste point antal for fangede fisk på BLF’s havfiskerture opgjort i henhold til Danmarks Sportsfiskerforbunds konkurrenceregler. (De enkelte fisk fra havturene kan også deltage i konkurrencen om saltvandspokalen).

 

 

De 3 øvrige pokaler:

 

Her tildeles pokalen den fisker, der har fanget den procentvise største fisk i forhold til den gældende Danmarksrekord pr. 1. januar (jvf. Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside) i det år, hvor generalforsamlingen afholdes. Rekordlisten vil blive offentliggjort i Kortmappen.

 

 

Det udregnes efter følgende formel:

 

 

 

For alle 4 pokaler gælder følgende:

 

  • Fiskene skal være fanget på lystfiskergrej i Danmark, båd udsejlet fra dansk havn.

  • Fisk, som er fanget i Put and Take, kan ikke deltage.

  • En fisk kan kun tilmeldes én pokal.

  

Ved tilmelding af en fisk skal dennes vægt attesteres af 2 vidner, samt vedlægges et vellignende fotografi af fisken sammen med en genstand, der gør det muligt at bedømme fiskens størrelse.

 

 Pokalen skal vindes 3 år i træk eller 5 gange ialt for at blive fangerens ejendom.

 

 

Ved tilbagelevering af pokalen får fangeren overrakt et erindringsbæger til ejendom. Gravering i pokal og erindringsbæger foretages af fangeren på foreningens regning. Pokal og bæger graveres med fangerens navn, fiskeart, vægt og årstal.

 

 

 

 

Vedtaget på generalforsamling den 23. november 2004